על אימפרוזום - במשחק ה- א'-ב'

מטרת המשחק היא להתחיל כל משפט באות הבאה אחריה לפי סדר ה-א' ב' 

ד

ג

ב

א

ח

ז

ו

ה

ל

כ

י

ט

ע

ס

נ

מ

ר

ק

צ

פ

תב

ת

תא

ש